Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana izvedeni v letu 2023.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

 • A/uprizoritvene umetnosti,
 • B/glasbene umetnosti,
 • C/vizualne umetnosti,
 • D/intermedijske umetnosti,
 • E/kulturno-umetnostna vzgoja,
 • F/knjiga in mesto,
 • G/Ljubljana bere,
 • H/mladike – prvi projekti.

Mestna občina Ljubljana bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2023 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

 • spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
 • podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
 • spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
 • povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
 • večanje dostopnosti knjig in branja.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec iz spletne aplikacije za vsako vlogo posebej natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. K natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge, če jih ni oddal v elektronski obliki v spletni aplikaciji.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije (z vsemi zahtevanimi prilogami), predložiti v poslovnem času Glavne pisarne Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1 najkasneje 29. 11. 2022 oziroma ga najkasneje ta dan do 24. ure oddati na pošto kot priporočeno pošiljko ter poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: “NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – PROJEKTI”, navedbo razpisnega področja (npr. A/UPRIZORITVENE UMETNOSTI ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno področje prijavitelj oddaja vlogo ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Vsako vlogo je potrebno oddati v ločeni ovojnici.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: MOL