Javni razpis za opravljanje nalog kontaktne točke programa “Državljani, enakost, pravice in vrednote” v Sloveniji za obdobje 2021–2027

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za opravljanje nalog kontaktne točke programa “Državljani, enakost, pravice in vrednote” v Sloveniji (v nadaljevanju: kontaktna točka) za obdobje trajanja večletnega finančnega okvira, od leta 2021 do konca leta 2027, ki bo prvenstveno zagotavljala promocijo programa “Državljani, enakost, pravice in vrednote” ter pomoč prijaviteljem, deležnikom in upravičencem pri prijavi na razpise programa, vključno s postopkom in načini prijave, razširjanjem uporabniku prijaznih informacij in rezultatov Programa, poizvedbami za partnerje ter usposabljanjem.

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • so nepridobitne pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji (npr. društvo, zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja in/ali ciljev programa; 
  • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Skladno s smernicami Evropske komisije bodo imeli prednost na razpisu prijavitelji, ki imajo izkušnje s predhodnimi programi (programom Pravice, enakost in državljanstvo in/ali programom Evropa za državljane, ki sta potekala od leta 2014 do leta 2020).

Rok za prijavo na razpis je do 28. 6. 2021.

Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na način pošiljanja, do navedenega datuma prejme na na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj

Vir: CNVOS