Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis, katerega predmet je sofinanciranje društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih. Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.  

Za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva,  ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve. 

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati prijavitelj je, da je društvo včlanjeno v mednarodno znanstveno združenje, na katerega se nanaša prijava na razpis.  

Rok prijave je 20. 8. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj