Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega namen je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank_ov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic_kov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja. 

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa in sicer sklop A, programi socialnega varstva in sklop B, varovanje zdravja.  

Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. 

Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/ov s področja socialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati. 

Rok prijave je 2. 11. 2020. 

Več informacij je na voljo tukaj.