Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov,
  • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.

Znanstvena področja razpisa:

  • naravoslovno–matematične vede,
  • tehniške vede,
  • medicinske vede,
  • biotehniške vede,
  • družboslovne vede,
  • humanistične vede.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prijava se šteje, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije e-Obrazci do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

Več o razpisu najdete tukaj.