Postopek izbora ene predstavnice oz. predstavnika NVO v svet zavoda Kreativno središče Center Rog

Cnvos razpisuje postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij, v svet zavoda Kreativno središče Center Rog.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila javni zavod Kreativno središče Center Rog, meddisciplinarni in multikulturni javni kreativni in proizvodni center, ki deluje na območju MOL kot tudi v širšem slovenskem in mednarodnem okolju.

Namen zavoda je delovati na področjih kulturnega in kreativnega sektorja s poudarkom na oblikovanju, arhitekturi, vizualnih umetnostih in novih tehnologijah, spodbuja pa tudi participacijo, souporabo, krožno ekonomijo, varovanje okolja ter druga področja.

Svet zavoda ima sedem članov, od tega štiri člane imenuje ustanovitelj izmed uglednih strokovnjakov s področja dela zavoda, enega člana na predlog Univerza v Ljubljani, enega člana na predlog delavcev zavoda in enega člana predstavnika nevladnih organizacij na predlog CNVOS.

Naloge sveta zavoda so med drugim:

  • nadziranje zakonitosti dela in poslovanja zavoda,
  • spremljanje, analiziranje in ocenjevanje dela zavoda,
  • potrditev strateškega načrta, programa dela, finančnega načrta in akta o sitemizaciji delovnih mest ter nadziranje njihovega izvajanja,
  • sprejemanje splošnih aktov zavoda, ki jih ne sprejema direktor,
  • dajanje mnenj k imenovanju in razrešitvi direktorja in drugo.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na območju MOL in na področjih:

  • trajnostni razvoj in varstvo okolja,
  • oblikovanje in arhitektura,
  • mednarodno sodelovanje v kulturi, s poudarkom na medsektorskem in horizontalnem povezovanju,
  • izobraževanje in usposabljanje kulturnega in kreativnih sektorjev za mednarodno sodelovanje ali
  • krožno gospodarstvo oz. trajnostna ekonomija.

Več informacij in prijavo lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS