Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja razpis za prosto delovno mesto

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Zavoda Mladinska mreža MaMa s pričetkom 1. novembra 2019.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora najmanj V. stopnjo izobrazbe,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • obvlada vsaj en svetovni jezik,
  • zna delati z računalnikom,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na mladinskem področju, od tega vsaj tri na vodilnem položaju,
  • ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izkazuje, da ni bil obsojen za kazniva dejanja.

Pri izbiri kandidata bodo upoštevana merila:

  • izdelana vizija Mreže MaMa,
  • strokovnost na področju dela z mladimi.

Pisna prijava kandidata mora vsebovati življenjepis kandidata in dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev. Vlogi morajo kandidati predložiti tudi kratkoročni (za eno leto) in dolgoročni program dela Mreže MaMa.

Prijave je potrebno oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ! RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA”.

Upoštevalo se bo prijave, ki bodo dostavljene na naslov Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana do 12.00, 30. 8. 2019.

Skladno z razpisom, kandidati prijave pošljejo priporočeno po navadni pošti ali osebno dostavijo na sedež Mreže MaMa, Gosposvetska cesta 5, Ljubljana (vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00).

Več o pogojih najdete tukaj.