Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL. 

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov: 

  • Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL ali za skupine otrok in mladostnikov, ki se oblikujejo z namenom izvajanja univerzalne preventive.
  • Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
  • Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL.
  • Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za starše otrok in mladostnikov v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj ter sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj. Predavanja in delavnice morajo biti usmerjene na eno od spodaj navedenih področij, lahko pa so smiselna celota/kombinacija različnih vsebinskih področij v okviru tega sklopa.

Vlagatelj lahko izpolni le 3 vloge. Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen program poslana v samostojni zaprti ovojnici. 

Po končanem izpolnjevanju vsake elektronske vloge mora vlagatelj le-to iz aplikacije natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. 

Vlagatelj mora izpolnjeno vlogo, ki jo natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2020. 

Več informacij lahko najdete tukaj.