Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 s področja mladinskega sektorja v MOL

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter sekundarnim preventivnim programom za otroke in mladostnike. 

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov oz. programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena tukaj 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. 

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 11. 2020. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure. 

Več informacij lahko najdete tukaj